دامنه یا دامین یا domain نامی یکتا و بیانگر هویت و نشانی دسترسی یک وب سایت است. هر دامنه از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول نامی است انتخابی، که هر فرد می‌تواند بسته به موضوع وب‌سایت و سلیقه خود آن را انتخاب نماید؛ مانند bpd و بخش دوم نیز که با یک نقطه از بخش اول جدا می‌شود، پسوندی است قراردادی که از دو تا شش حرف تشکیل شده است و هر فرد می‌تواند بسته به موضوع وب‌سایت و سلیقۀ خود یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. از متداول‌ترین پسوندهای بین‌المللی می‎توان به com،net،org،info اشاره نمود.

 

مدت زمان ثبت دامنه ( ریال ) تمدید دامنه ( ریال ) انتقال دامنه ( ریال ) نشان تجاری ملاحظات
.com 1 سال 1,980,000 1,980,000 1,980,000 توضیحات
.net 1 سال 2,420,000 2,420,000 2,420,000 توضیحات
.org 1 سال 2,420,000 2,420,000 2,420,000 توضیحات
.info 1 سال 2,860,000
1,100,000
2,860,000 2,860,000 توضیحات
.biz 1 سال 3,080,000 3,080,000 3,080,000 توضیحات
.us 1 سال 1,980,000 1,980,000 1,980,000 توضیحات
.name 1 سال 1,980,000 1,980,000 1,980,000 توضیحات
.ws 1 سال 4,840,000
1,760,000
4,840,000 4,840,000 توضیحات
.ir 1 سال 120,000 120,000 120,000 توضیحات
.bz 1 سال 4,180,000 4,180,000 4,180,000 توضیحات
.tv 1 سال 6,160,000 6,160,000 6,160,000 توضیحات
.cc 1 سال 2,200,000 2,200,000 2,200,000 توضیحات
.co 1 سال 5,500,000
2,200,000
5,500,000 5,500,000 توضیحات
.in 1 سال 2,200,000 2,200,000 2,200,000 توضیحات
.asia 1 سال 2,860,000
1,100,000
2,860,000 2,860,000 توضیحات
.sch.ir 1 سال 120,000 120,000 120,000 توضیحات
.co.ir 1 سال 120,000 120,000 120,000 توضیحات
.mobi 1 سال 3,740,000
1,320,000
3,740,000 3,740,000 توضیحات
.org.ir 1 سال 120,000 120,000 120,000 توضیحات
.company 1 سال 3,500,000 3,500,000 3,500,000 توضیحات
.center 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.zone 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.ac.ir 1 سال 120,000 120,000 120,000 توضیحات
.gallery 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.media 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.glass 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000 توضیحات
.me 1 سال 4,000,000
1,500,000
4,000,000 4,000,000 توضیحات
.io 1 سال 8,360,000 8,360,000 8,360,000 توضیحات
.group 1 سال 2,420,000 2,420,000 2,420,000 توضیحات
.app 1 سال 3,520,000 3,520,000 3,520,000 توضیحات
.network 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.support 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.blog 1 سال 5,720,000
1,320,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.club 1 سال 3,080,000 3,080,000 3,080,000 توضیحات
.team 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.shop 1 سال 6,380,000
1,760,000
6,380,000 6,380,000 توضیحات
.site 1 سال 5,720,000
1,760,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.academy 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.tel 1 سال 2,640,000 2,640,000 2,640,000 توضیحات
.agency 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.mba 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.art 1 سال 2,640,000 2,640,000 2,640,000 توضیحات
.studio 1 سال 4,400,000 4,400,000 4,400,000 توضیحات
.trade 1 سال 5,720,000
880,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.ru 1 سال 3,500,000 3,500,000 3,500,000 توضیحات
.ae 1 سال 8,800,000 8,800,000 8,800,000 توضیحات
.ch 1 سال 2,640,000 2,640,000 2,640,000 توضیحات
.pro 1 سال 3,300,000 3,300,000 3,300,000 توضیحات
.vc 1 سال 5,984,000 5,984,000 5,984,000 توضیحات
.de 1 سال 1,500,000 1,500,000 1,500,000 توضیحات
.market 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.dev 1 سال 3,080,000 3,080,000 3,080,000 توضیحات
.tw 1 سال 5,720,000 5,720,000 5,720,000 توضیحات
.accountants 1 سال 18,700,000 18,700,000 18,700,000
.productions 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.properties 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.racing 1 سال 5,720,000
1,540,000
5,720,000 5,720,000
.rentals 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.flights 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000
.review 1 سال 5,720,000
1,540,000
5,720,000 5,720,000
.foundation 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.fund 1 سال 9,680,000 9,680,000 9,680,000
.gold 1 سال 18,700,000 18,700,000 18,700,000
.run 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.science 1 سال 5,720,000
1,540,000
5,720,000 5,720,000
.services 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.host 1 سال 180,400,000 180,400,000 180,400,000
.shoes 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000
.bike 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.house 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.blackfriday 1 سال 26,180,000 26,180,000 26,180,000
.institute 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.capital 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000
.show 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.international 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.care 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.solutions 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.land 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.style 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.chat 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.life 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.loan 1 سال 5,720,000
880,000
5,720,000 5,720,000
.christmas 1 سال 8,360,000 8,360,000 8,360,000
.ltd 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.city 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.codes 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000
.systems 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.coffee 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.computer 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.technology 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.men 1 سال 5,720,000
880,000
5,720,000 5,720,000
.cool 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.tips 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.digital 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.today 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.directory 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.tools 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.email 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.energy 1 سال 18,700,000 18,700,000 18,700,000
.top 1 سال 4,400,000 4,400,000 4,400,000
.estate 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.exchange 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.expert 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000
.webcam 1 سال 5,720,000
1,540,000
5,720,000 5,720,000
.express 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.party 1 سال 5,720,000
880,000
5,720,000 5,720,000
.farm 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.fitness 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.pet 1 سال 3,300,000 3,300,000 3,300,000
.cloud 1 سال 3,610,000 3,610,000 3,610,000
.photo 1 سال 5,720,000
2,200,000
5,720,000 5,720,000
.wiki 1 سال 5,720,000
2,640,000
5,720,000 5,720,000
.photos 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000
.win 1 سال 5,720,000
880,000
5,720,000 5,720,000
.pics 1 سال 5,720,000
2,200,000
5,720,000 5,720,000
.plus 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.works 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.world 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.online 1 سال 7,040,000
2,640,000
7,040,000 7,040,000
.organic 1 سال 13,860,000
2,420,000
13,860,000 13,860,000
.ski 1 سال 8,800,000
2,420,000
8,800,000 8,800,000
.website 1 سال 4,400,000
1,540,000
4,400,000 4,400,000
.baby 1 سال 13,860,000
3,740,000
13,860,000 13,860,000
.design 1 سال 9,240,000
2,640,000
9,240,000 9,240,000
.cafe 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.travel 1 سال 20,900,000 20,900,000 20,900,000
.accountant 1 سال 5,720,000
2,640,000
5,720,000 5,720,000
.download 1 سال 5,720,000
880,000
5,720,000 5,720,000
.one 1 سال 1,980,000 1,980,000 1,980,000
.tours 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000
.aero 1 سال 13,200,000 13,200,000 13,200,000
.vip 1 سال 3,100,000 3,100,000 3,100,000
.pub 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.sh 1 سال 7,700,000 7,700,000 7,700,000
.marketing 1 سال 5,940,000
1,540,000
5,940,000 5,940,000
.shopping 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000
.store 1 سال 13,200,000
2,640,000
13,200,000 13,200,000
.ai 2 سال 27,500,000 27,500,000 27,500,000